Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Jest to także prowadzenie działań przygotowujących rodziców do postępowania z dzieckiem w sposób zgodny z opracowanym indywidualnym programem wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka, a także kształtowanie pozytywnych relacji między rodzicami i specjalistami uczestniczącymi w zajęciach WWR. Zakres WWR może dotyczyć : rozwoju motorycznego, rozwoju mowy i języka, stymulacji polisensorycznej, usprawniania funkcji wzrokowych i słuchowych, umiejętności funkcjonowania w środowisku, komunikacji z otoczeniem.

Rodzice, którzy chcą wystąpić o organizację tych zajęć dla dziecka powinni:

-Zgłosić się do poradni pedagogiczno- psychologicznej wraz z dokumentami: od lekarza pediatry i/lub neurologa i/lub lekarza rehabilitacji w celu diagnozy dziecka.
-W poradni należy pobrać wniosek dotyczący wczesnego wspomagania rozwoju.
-Złożyć wniosek do dyrektor przedszkola o organizację dla dziecka zajęć WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju organizowane jest dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie takiego wspomagania wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię pedagogiczno- psychologiczną.

Zajęcia WWR mogą być organizowane w przedszkolu lub domu rodzinnym dziecka – miejsce zajęć wskazuje dyrektor jednostki prowadzącej zajęcia w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Dyrektor przedszkola powołuje zespół WWR prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. W skład zespołu WWR wchodzą w zależności od potrzeb dziecka : psycholog, pedagog, logopeda, lekarz,  inny specjalista np. rehabilitant.

Zadania zespołu WWR:

-Ustalenie na podstawie opinii wydanej przez poradnię pedagogiczno- psychologiczną  kierunku i harmonogramu działań wobec dziecka i wsparcie jego rodziny

-Opracowanie i realizacja z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami  indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Reguluje to akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Inowrocławiu ul. Mątewska 17,

tel.: (52) 3592266                             http://poradnia.inowroclaw.info/linki/

Diagnoza

Zaburzenia integracji sensorycznej

Niemowlęta i dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nie potrafią tak jak zdrowe dzieci odpowiednio reagować na docierające do nich bodźce, co jest przyczyną nieprawidłowego zachowania. O takich niemowlakach słyszy się, że są niegrzeczne, grymaśne, hałaśliwe, kapryśne, niepodatne na zmiany, płaczliwe, mają problemy ze snem, jedzeniem, są nadwrażliwe na dotyk, nie lubią być przytulane. Czasem rodzice mają wrażenie, że dzieci te cierpią na ciągłe kolki. Dzieci z objawami zaburzeń często potrzebują specjalnych zabiegów umożliwiających zaśnięcie, np. jeżdżenia samochodem lub specyficznego huśtania, zasypiają jedynie w zupełnie zaciemnionym pokoju, śpią wówczas, gdy rodzice włączą urządzenie wydające miarowy szum, wentylator, czy suszarkę.

Rodzice zgłaszając tego typu problemy, słyszą: „proszę się nie przejmować – wyrośnie z tego, proszę nie przesadzać”, „każde dziecko jest inne”. Niestety – najczęściej nie wyrośnie. Opisane wyżej reakcje będą się zmieniały, jedne złagodnieją, inne wzmocnią, ale zaburzenia integracji sensorycznej będące podstawą takich zachowań nie znikną. Pojawią się kolejne problemy, których być może nawet nikt nie skojarzy z tym, jakie było niemowlę. W wieku przedszkolnym rodzice i nauczyciele zauważą, że dziecko rozwija się dobrze intelektualnie, ale ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, ma więcej niż inni problemów z rysowaniem, gorzej niż inni uczy się podstawowych umiejętności z zakresu samoobsługi, jest nadruchliwe, ma kłopoty z koncentracją, z opanowaniem emocji – tak jak szybko potrafi się zezłościć i obrazić, tak równie szybko i bez powodu, płacze.

Nie wolno bagatelizować wczesnych objawów zaburzeń integracji sensorycznej widocznych w okresie niemowlęcym, ponieważ w konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą one miały wpływ na rozwój zachowania i trudności w uczeniu się.

Fizjoterapia

Od pierwszych dni życia niemowlę poznaje świat dotykiem, wzrokiem, słuchem oraz ruchem – dlatego oprócz terapii metodą integracji sensorycznej, tak ważna jest fizjoterapia. Umożliwia dzieciom lepszy start oraz pozwala pokazać różne możliwości poznania świata, poruszania się, czucia przestrzeni i własnego ciała. Gdy dziecko nie unosi główki leżąc na brzuchu, nie obraca się na boki leżąc na plecach, czy nie wyciąga rączek do przedmiotu w odpowiednim dla norm rozwojowych wieku, jest to sygnał, aby rozpocząć wspomaganie rozwoju poprzez zabawę czy proste ćwiczenia. Im później rozpoczęta rehabilitacja, tym więcej pracy i negatywnych skutków w przyszłości. Na każdy etap rozwoju trzeba długo pracować, tak więc, żeby osiągnąć go z jak najmniejszym opóźnieniem trzeba rozpocząć terapię od pierwszych niepokojących sygnałów.

Diagnoza neurologopedyczna

Wczesna diagnoza neurologopedyczna natomiast, pozwala nie tylko na należycie szybkie wprowadzenie odpowiedniego planu terapii neurologopedycznej, ale także na prewencję w zakresie, np. wad wymowy. Podczas wizyty u neurologopedy poza diagnozą w obszarze budowy i funkcjonowania artykulatorów, jakości mowy i wymowy, sposobu oddychania, określenia zasobu słownika mowy czynnej czy słuchu fonematycznego, neurologopeda diagnozuje także sposób pobierania pokarmu. Specjalista prowadzi treningi karmienia, żucia, połykania, picia z kubka, czy butelki. W gabinecie tego terapeuty znajdziemy pomoc w niwelacji wady wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, alalii, mutyzmu czy afazji dziecięcej. Dzieci niedosłyszące i niesłyszące poznają alternatywne sposoby komunikacji, w tym także język migowy, natomiast dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia poza nauką prawidłowego pobierania pokarmu, otrzymają pomoc przed i po zabiegu chirurgicznym (masaże neurologopedyczne, nauka mowy, korygowanie wad wymowy). Neurologopeda, zajmuje się także terapią dysleksji, odwrażliwianiem i dostymulowaniem obszaru oralnego, pracą z dziećmi z opóźnieniem intelektualnym oraz ze spektrum autyzmu.

Wczesną interwencją objęlibyśmy dzieci w trakcie i z diagnozą.

Nasza oferta skierowana jest do dzieci:

^

z mózgowym porażeniem dziecięcym,

^

ze spektrum autyzmu,

^

z zespołem ADHD (nadpobudliwe),

^

z zespołem Downa,

^

z zaburzeniami integracji sensorycznej,

^

z zaburzeniami koncentracji uwagi,

^

z trudnościami w uczeniu się,

^

niesłyszących i niedosłyszących,

^

ze zdiagnozowanym mutyzmem,

^

z dysleksją,

^

z zespołami genetycznymi,

^

z wadami wymowy, jąkającymi się, z afazją dziecięcą,

^

z nerwicami,

^

z zaburzeniami rozwoju,

^

z upośledzeniami umysłowymi,

^

po przebytych urazach pozostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej lub psychicznej,

^

z uszkodzeniem wzroku i słuchu,

^

z niedostosowaniem społecznym.

Realizując indywidualny program terapeutyczny jesteśmy w stanie doprowadzić do osiągnięcia celów terapeutycznych, takich jak m.in.:

E

rozwinięcie funkcji motorycznych,

E

poprawa poczucia równowagi,

E

obniżenie napięcia mięśniowego,

E

wzrost motywacji do wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,

E

nabycie umiejętności w zakresie analizy i syntezy słuchowej, poprawa słuchu fonematycznego.

E

rozwój umiejętności społecznych,

E

poprawa umiejętności skupiania uwagi,

E

nabywanie umiejętności werbalnego porozumiewania się,

E

nabycie umiejętności alternatywnego sposobu komunikowania się,

E

rozwój pamięci,

E

poprawa funkcjonowania emocjonalno-czuciowego,

E

wzmocnienie poczucia własnej wartości,

E

nabycie umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim,

Terapię prowadzimy w formie zajęć indywidualnych. Formy naszej potencjalnej współpracy mogą być bardzo zróżnicowane.

Praca z dziećmi od pierwszych miesięcy ich życia pozwala odpowiednio ukierunkować proces terapeutyczny, tym samym lepiej funkcjonować w przyszłości. Dziecko do 3 roku życia rozwija się niezwykle szybko, dlatego tym bardziej należy możliwie najwcześniej wspomagać ten proces. Jesteśmy przekonani, że wczesna interwencja, jest niezwykle efektywną formą wspierającą rozwój małego dziecka.