Specjalistyczne usługi opiekuńcze

W jaki sposób uzyskać pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka przez lokalne Ośrodki Pomocy Społecznej (np. Miejski Ośrodek pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), na podstawie Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1589 z późn. zm.,

w celu rozpatrzenia wniosku przez właściwy organ, niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza specjalisty (psychiatry, neurologa) o konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

pomoc przyznawana jest na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego danego rejonu, wywiadu środowiskowego, w którym zostaje opisana sytuacja rodzinna, dochodowa, mieszkaniowa osoby zainteresowanej (niezbędne do okazania są dokumenty potwierdzające sytuację życiową, tj. zaświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedni lub inne określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych itp.)

Aby uzyskać pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych nie jest konieczne posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Więcej informacji